Forretningsbetingelser/oplysningspligt

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som LKA Advokatfirma udfører for kunden, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

Opgavens udførelse

Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning. Omfanget og karakteren af vores arbejde i forhold til den enkelte opgave aftales løbende med klienten. LKA advokatfirma rådgiver ikke om skattemæssige forhold, hvorfor klienter opfordres til at søge særskilt rådgivning herom.

LKA Advokatfirma forudsætter, at enhver opgave løbende medfører arbejde. I modsat fald kan LKA Advokatfirma afslutte opgaven, herunder med henblik på at påtage sig en opgave for en anden klient vedrørende det samme forhold. Hvis opgaven afsluttes, vil LKA Advokatfirma sikre, at fortrolige oplysninger, som LKA Advokatfirma har modtaget, ikke anvendes i andre opgaver.

Både klienten og LKA Advokatfirma kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

LKA Advokatfirma er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophør.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejelovens regler om advokater samt øvrig relevant lovgivning.

Interessekonflikter

Vi undersøger inden opgavestart mulige interessekonflikter, som afskærer os fra at yde rådgivning og varetage opgaven.

Identitetsoplysninger

LKA Advokatfirma er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vore klienter. Klienter skal derfor forinden vi kan påbegynde opgaven oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

Fortrolighed

Alle advokater er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende vores klienter behandles naturligvis fortroligt.

Fortroligheden gælder med respekt af regler, som pålægger os oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder bl.a. reglerne i hvidvaskloven.

Når en opgave er afsluttet og offentlig kendt, kan LKA Advokatfirma henvise til denne i sin markedsføring.

Honorar, fakturering og kreditoplysninger

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er tilført. Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, anvendt specialistviden, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Alle opgaverelevante omkostninger faktureres kunden, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, fotokopiering, udlæg o.l.

Efter anmodning afgiver vi gerne forud for opgavens start et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Oplysninger om honorarets forventede størrelse afgives i forhold til forbrugere altid forinden vi påbegynder opgaven.

Sagen vil almindeligvis blive afregnet månedsvis bagud, medmindre andet aftales. Vi anmoder dog som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom vi kan stille krav om et forudbetalt depositum ved sagens begyndelse.

LKA Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

Betalingsbetingelser netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Betroede midler behandles i overensstemmelse med de for advokater gældende vilkår, og indsættes på hovedklientkonto i pengeinstitut under tilsyn af Finanstilsynet. LKA Advokatfirma har hovedklientkonto i Danske Bank.

Beløb indbetalt til klientkonto indsættes i et dansk pengeinstitut for kundens regning og risiko. LKA Advokatfirma er uden ansvar for indbetalte beløb i det tilfælde, at pengeinstituttet tages under rekonstruktion, konkurs eller anden insolventbehandling. LKA Advokatfirma kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på LKA Advokatfirmas klientbankkonto.

Eventuelle positive renter på hovedklientkonto afregnes ikke, medmindre særskilt aftale herom foreligger eller beløbet indsættes på særskilt klientkonto. Eventuelle negative renter på hovedklientkonto afholdes af klienten. Hvis der afregnes rente, så indberettes beløbet til Skattestyrelsen, hvis LKA Advokatfirma er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

Lov om indskyder- og investorgarantiordning betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, som du/din virksomhed har i banken via en advokats klientkonto, som gælder for de penge, som du/din virksomhed selv sætter i banken. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på LKA Advokatfirmas klientkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækker garantien op til 10 mio. euro., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat. Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og værdipapirer – herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer – der er udstedt af pengeinstituttet selv. Reglerne er relevante for dig/din virksomhed, fordi LKA Advokatfirma i forbindelse med behandlingen af din/din virksomheds sag i perioden kan have betydelige midler på klientkontoen.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

LKA Advokatfirma er berettiget til at indhente oplysninger om kundens kreditværdighed, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

Arkivering

Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger og sagsakter i overensstemmelse med lovgivningen. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

LKA Advokatfirma er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor nførte begrænsninger. LKA Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark, Dansk filial ad HDI Global SE, Tyskland.

LKA Advokatfirma er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af cyberangreb eller IT-nedbrud eller for tab af data, driftstab, tidstab, mistet fortjeneste, goodwill, image eller nogen form for indirekte tab.

Vores ansvar i den enkelte sag er endvidere begrænset til maksimalt 2,5 mio. kr.

Vi rådgiver alene om danske retsforhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning anbefales det, at kunden engagerer lokale advokater.

Vi er ikke ansvarlige for rådgivning ydet af vores klienters øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand.

Klager og forældelse

Vi er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatrådet. Klager over vores rådgivning, adfærd eller det beregnede salær kan derfor indbringes for Advokatrådet/ Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon 3396 9798. Digitalt via Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatnævnet.dk/vil-du-klage/indgiv-klage/. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav mod LKA Advokatfirma, 12 måneder efter klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen som kravet baseres på, er ydet.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister i anledning af rådgivning eller sagsbehandling, er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.

Virksomhedsoplysninger/oplysningspligt

LKA Advokatfirma er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og drives under CVR-nummer 30845978. Advokat Louise Kaczor er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. LKA Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

LKA Advokatfirmas behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre fysiske personer fremgår af LKA Advokatfirmas Persondatapolitik, der findes på LKA Advokatfirmas hjemmeside: https://lkalaw.dk/om-lka/persondatapolitik.

Bankoplysninger

Danske Bank
Jægergårdsgade 101b
8000 Aarhus C
Hovedklientkonto:
Reg. nr. 3627 kontonr. 3628012032

/Advokat Louise Kaczor