Forretningsbetingelser / oplysningspligt

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som LKA Advokatfirma udfører for kunden, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

Opgavens udførelse
Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning. Omfanget og karakteren af vores arbejde i forhold til den enkelte opgave aftales løbende med klienten.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejelovens regler om advokater samt øvrig relevant lovgivning.

Interessekonflikter
Vi undersøger inden opgavestart mulige interessekonflikter, som afskærer os fra at yde rådgivning og varetage opgaven.

Identitetsoplysninger
LKA Advokatfirma er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vore klienter. Klienter skal derfor forinden vi kan påbegynde opgaven oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

Fortrolighed
Alle advokater er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende vores klienter behandles naturligvis fortroligt.

Fortroligheden gælder med respekt af regler, som pålægger os oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder bl.a. reglerne i hvidvaskloven.

Når en opgave er afsluttet og offentlig kendt, kan LKA Advokatfirma henvise til denne i sin markedsføring.

Honorar, fakturering og kreditoplysninger
Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er tilført. Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, anvendt specialistviden, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Alle opgaverelevante omkostninger faktureres kunden, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, fotokopiering, udlæg o.l.

Efter anmodning afgiver vi gerne forud for opgavens start et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. Oplysninger om honorarets forventede størrelse afgives i forhold til forbrugere altid forinden vi påbegynder opgaven.

Sagen vil almindeligvis blive afregnet i forbindelse med denne afslutning, eller for længerevarende sager, pr. kvartal, eller efter anden aftale. Vi anmoder dog som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom vi kan stille krav om et forudbetalt depositum ved sagens begyndelse.

LKA Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

Betalingsbetingelser netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Betroede midler behandles i overensstemmelse med de for advokater gældende vilkår, og indsættes på klientkonto i pengeinstitut under tilsyn af Finanstilsynet. LKA Advokatfirma har klientkonto i Danske Bank.

Beløb indbetalt til klientkonto indsættes i et dansk pengeinstitut for kundens regning og risiko. LKA Advokatfirma er uden ansvar for indbetalte beløb i det tilfælde, at pengeinstituttet tages under rekonstruktion, konkurs eller anden insolventbehandling. LKA Advokatfirma kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på LKA Advokatfirmas klientbankkonto.

I tilfælde af en bankes konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

LKA Advokatfirma er berettiget til at indhente oplysninger om kundens kreditværdighed, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

Arkivering
Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger og sagsakter i min. 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
LKA Advokatfirma er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. LKA Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark, Dansk filial ad HDI Global SE, Tyskland.

Vores ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller lignende indirekte tab.

Vores ansvar i den enkelte sag er endvidere begrænset til maksimalt 2,5 mio. kr.

Vi rådgiver alene om danske retsforhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning anbefales det, at kunden engagerer lokale advokater.

Vi er ikke ansvarlige for rådgivning ydet af vores klienters øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand.

Klager
Vi er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatrådet. Klager over vores rådgivning og det beregnede salær kan derfor indbringes for Advokatrådet/ Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister i anledning af rådgivning eller sagsbehandling, er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.

Virksomhedsoplysninger/oplysningspligt
LKA Advokatfirma er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og drives under CVR-nummer 30845978. Advokat Louise Kaczor er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. LKA Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af LKA Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af LKA Advokatfirmas advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Bankoplysninger
Danske Bank
Åboulevarden 69
Postboks 548
8100 Aarhus C
Klient Reg. nr. 3627 kontonr. 3628012032

/Advokat Louise Kaczor