Persondatapolitik

Oplysninger om behandling af personoplysninger, som LKA Advokatfirma indsamler om dig

1. LKA Advokatfirma er den dataansvarlige – vores kontaktoplysninger
LKA Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

LKA Advokatfirma
Mindet 2, 4. tv.
8000 Aarhus C
Telefon 26285777
Mail: lka@lkalaw.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores rådgivning af dig. Omfanget af rådgivningen vil være individuelt aftalt i forbindelse med vores aftale om udførelse af opgaven.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver og rådgivning af dig i relation til de påtagne rådgivningsopgave.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, informationer relateret til den enkelte
rådgivningsopgave.

Vi opbevarer som udgangspunkt ikke ”Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”). I det omfang det skulle ske, vil du blive særskilt informeret herom.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Videregivelse af personoplysninger vil afhænge af opgavens omfang, men vil hovedsageligt kunne ske til offentlige myndigheder (f.eks. Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af skøder, ægtepagter m.v., domstolene i forbindelse med retssager, dit pengeinstitut og ejendomsmægler i forbindelse med handler m.v.). Videregivelse sker alene i det omfang det er nødvendigt for at løse den pågældende rådgivningsopgave, medmindre videregivelse sker som følge af, at vi er forpligtet til at videregive oplysningerne som følge af lovgivningen, f.eks. i forbindelse med hvidvaskreglerne e.l.

Endvidere vil dine oplysninger blive opbevaret i vores sagsbehandlingssystem samt e-mail-systemer m.v. Vi har fra de pågældende udbydere fået bekræftet, at de opbevarer oplysningerne i henhold til persondataloven.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Som udgangspunkt vil vi opbevare oplysninger om den pågældende opgave, herunder de nødvendige personoplysninger i 10 år. Oplysningerne opbevares, således at vi, såfremt det bliver nødvendigt, kan genkalde os indholdet af rådgivningen eller dokumenterne, såfremt vi bliver spurgt om indholdet heraf, f.eks. i forbindelse med en tvist/retssag om f.eks. en købt ejendom, et udarbejdet testamente, ægtepagt e.l. Såfremt det er åbenbart, at vi ikke har behov for oplysningerne i 10 år, så vil vi slette eller anonymisere dine oplysninger, når der ikke længere er behov for at opbevare disse.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de opbevarede oplysninger om dig, inden tidspunktet for, hvornår vi som udgangspunkt, jf. punkt 6 ovenfor, sletter eller anonymiserer dine oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af vores annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.