Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som LKA Advokatfirma udfører for kunden, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

Opgavens udførelse

Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning. Omfanget og karakteren af vores arbejde i forhold til den enkelte opgave aftales løbende med klienten.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejelovens regler om advokater samt øvrig relevant lovgivning.

Interessekonflikter

Vi undersøger inden opgavestart mulige interessekonflikter, som afskærer os fra at yde rådgivning og varetage opgaven.

Identitetsoplysninger

LKA Advokatfirma er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vore klienter. Klienter skal derfor forinden vi kan påbegynde opgaven oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

Fortrolighed

Alle advokater er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende vores klienter behandles naturligvis fortroligt.

Fortroligheden gælder med respekt af regler, som pålægger os oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder bl.a. reglerne i hvidvaskloven.

Når en opgave er afsluttet og offentlig kendt, kan LKA Advokatfirma henvise til denne i sin markedsføring.

Honorar, fakturering og kreditoplysninger

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er tilført. Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, anvendt specialistviden, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Alle opgaverelevante omkostninger faktureres kunden, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, fotokopiering, udlæg o.l.

Efter anmodning afgiver vi gerne forud for opgavens start et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. Oplysninger om honorarets forventede størrelse afgives i forhold til forbrugere altid forinden vi påbegynder opgaven.

Vi fremsender almindeligvis a conto faktura efter hver måned/kvartal og endeligt I forbindelse med sagens afslutning. eller efter anden aftale. Vi anmoder dog som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom vi kan stille krav om et forudbetalt depositum ved sagens begyndelse.

LKA Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.

Betalingsbetingelser netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Betroede midler behandles i overensstemmelse med de for advokater gældende vilkår, og indsættes på klientkonto i pengeinstitut under tilsyn af Finanstilsynet.

Beløb indbetalt til klientkonto indsættes i et dansk pengeinstitut for kundens regning og risiko. LKA Advokatfirma er uden ansvar for indbetalte beløb i det tilfælde, at pengeinstituttet tages under rekonstruktion, konkurs eller anden insolventbehandling. LKA Advokatfirma kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på LKA Advokatfirmas klientbankkonto.

LKA Advokatfirma er berettiget til at indhente oplysninger om kundens kreditværdighed, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

Arkivering

Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger i 5 år fra opgavens afslutning. Sagsakter opbevares som udgangspunkt i op til 10 år.

Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

LKA Advokatfirma er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.LKA Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller lignende indirekte tab.

Vores ansvar i den enkelte sag er endvidere begrænset til 10 gange salærets størrelse, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

Vi rådgiver alene om danske retsforhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning anbefales det, at kunden engagerer lokale advokater.

Vi er ikke ansvarlige for rådgivning ydet af vores klienters øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand.

Klager

Vi er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatrådet. Klager over vores rådgivning og det beregnede salær kan derfor indbringes for Advokatrådet/ Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister i anledning af rådgivning eller sagsbehandling, er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.

Virksomhedsoplysninger


LKA Advokatfirma er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og drives under CVR-nummer 30845978. Advokat Louise Kaczor er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. LKA Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Bankoplysninger

Danske Bank
Åboulevarden 69
Postboks 548
8100 Aarhus C
Reg. nr. 3627 kontonr. 3628012032